Prohlášení o spolupráci  EAS a systém národních koordinátorů

leden 2015

  1. „Národní koordinátoři“ (dále NK) reprezentují EAS na národní úrovni. Podporují hudebně-pedagogické aktivity a impulzy ve svých zemích a starají se o 

            výměnu informací v evropském kontextu. Přitom mohou zapojit další reprezentanty EAS, především členy představenstva a NK jiných zemí.

  1.  NK se intenzivně zapojují do aktivit EAS. Jsou přednostně zohledňování v rámci působení na mezinárodních hudebně-pedagogických kongresech a

            jiných akcích, iniciovaných ze strany EAS, stejně jako při vytváření koncepcí a realizaci projektů Evropské unie v oblasti hudební pedagogiky.

  1. NK usilují zvláště o intenzivní spolupráci s národními a nadnárodními oborovými svazy ve své zemi. Podporují kontakty a spolupráci představenstva EAS s

            reprezentanty národních a nadregionálních svazů.

  1.  Úlohou NK je - s ohledem na dané podmínky v jejich zemi (spolkových zemích, regionech, jazykově ohraničených oblastech apod.) - případně založit tým,

            v němž může působit i více kolegyň a kolegů v roli rozšiřujících reprezentantů EAS. Tento tým může – pod taktovkou NK – vytvořit národní webové stránky. 

            V některých oblastech Evropy mohou vzniknout rovněž týmy s nadnárodní působností (např. díky úzké spolupráci NK v zemích Skandinávie).

  1. Ústřední rovinou aktivit NK je – vedle kongresů, akcí a projektů – spravování národní webové stránky EAS:

a)      NK samostatně vytvoří a udržují autonomní národní stránku na webových stránkách EAS.

b)      Na stránkách se NK prezentují, a to jak osobně (fotografie, povolání a funkce, životopis, publikace, aktivity atd.), tak rovněž ve funkci reprezentanta

                  EAS a v roli prominentních zástupců hudební pedagogiky své země.

c)      Tuto národní webovou stránku používají jako platformu pro informace o hudebně-pedagogických aktivitách ve své zemi a propagují je.

d)      Poskytují seznam pořádaných akcí ve vlastní zemi a sledují jejich aktuálnost. Proběhlé akce a zprávy o nich zůstanou archivovány pro možnost

                  zpětného  vyvolání.

e)      Dávají informace o větších (regionálních, nadregionálních) akcích k dispozici centrální správě informací o konaných akcích pro umístění na webové  

                  stránky EAS.

f)        Mohou využívat svou národní stránku, za niž jsou zodpovědni, pro odkazy na další informace, např. na relevantní publikace, časopisy, nové

                  učebnice atd.

g)      Lokální webovou stránku je třeba vést na základní úrovni (nadpisy, krátké popisy) v anglickém jazyce. Dokumenty mohou a mají být vedeny 

                  v příslušném jazyce země, případně mohou být překládány do dalších jazyků.

  1. NK jsou jmenováni Prezidiem EAS na funkční období v délce čtyř let. Na jednu zemi připadá jeden NK.
  2. Jmenování NK probíhá dle možností na základě dohody s příslušnou institucí nebo organizací (např. univerzita, škola, oborový svaz), při níž NK působí.

            Jmenování je  potvrzováno prostřednictvím oficiálního dokumentu s příslušnou institucí.

  1. Po úspěšném ukončení činnosti v roli NK, zpravidla tedy po čtyřech letech, obdrží NK oficiální certifikát EAS, v němž je zdokumentována funkce NK a jeho

            výkony v evropském kontextu.

  1. Po uplynutí funkčního období NK je třeba rozhodnout o nástupci, který funkci NK převezme v následujícím turnusu. Tím se může případně znovu stát i

            stejná osoba.