Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta

 

 

Nejstarší česká a zároveň i středoevropská univerzita byla založena Karlem IV. v roce 1348. Slavný král český a císař římský, který patřil k nejvýznamnějším osobnostem své doby, tak učinil se záměrem vytvořit z Prahy nové vzdělanostní centrum, a tím i posílit kulturní význam českého království. První přednášky se konaly v kostelích a klášterech Prahy. Od roku 1366 se vlastním sídlem univerzity stalo Karolinum. Tato historická budova, patřící k nejpůsobivějším středověkým památkám, slouží dosud svému původnímu účelu. Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy vznikla v listopadu 1946 na základě jednoho z prvních prezidentských dekretů po obnově samostatné Československé republiky a zákona o zřízení pedagogických fakult na všech tehdejších univerzitách. Znamenalo to vyvrcholení dlouhodobých snah uskutečňovat přípravu učitelů všech stupňů na vysokoškolském, univerzitním základě. Ke slavnostnímu otevření Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy došlo 15. listopadu 1946 v Domě umělců v Praze za přítomnosti prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Školská reforma v roce 1953 však ukončila existenci všech pedagogických fakult a pří pravou učitelů pro všeobecně vzdělávací předměty byla pověřena Vysoká škola pedagogická - Vyšší pedagogická škola. Další školská reforma (1959) přinesla vznik Pedagogických institutů v Praze a Brandýse nad Labem pro přípravu učitelů základních škol a příprava středoškolských učitelů přešla na jiné odborné fakulty, kde se původně uskutečňovala. Pedagogické fakulty byly obnoveny v roce 1964. Ke vzdělávání učitelů výtvarné, hudební a tělesné výchovy je vhodné připomenout, že zpočátku získávali budoucí učitelé středních škol odborné vzdělání na ostatních příslušných fakultách UK a na Pedagogické fakultě absolvovali pouze pedagogickou a psychologickou přípravu. Ta zajišťovala ve všech aspektech jen vzdělávání učitelů výtvarné, hudební a tělesné výchovy.

 

V polovině 70. let došlo ke sjednocení přípravy učitelů pro základní a střední školy a současně bylo studium prodlouženo na pět let. Bylo to neblahé období, kdy řada kateder byla rušena nebo převáděna na jiné univerzitní fakulty. Za 50 let existence Pedagogické fakulty UK se na její půdě vystřídala řada významných osobností z různých oborů. Byli to např. C. Bouda, V. Hrabal, J. Charvát, O. Chlup, L. Kopeckij, J. Plavec, V. Tardy, F. Vodička a další.

 

Po roce 1989 se začaly obnovovat katedry zrušené v sedmdesátých letech a život fakulty navázal na dobré tradice z počátku její existence. Dnes je Pedagogická fakulta v Praze jednou z šestnácti fakult Univerzity Karlovy. Jejím úkolem je příprava učitelů pro všechny typy a stupně škol, příprava odborníků a vědeckých pracovníků v pedagogice, edukativní psychologii a didaktice resp. didaktikách různých oborů. I když přípravou učitelů se v rámci Univerzity Karlovy zabývá dalších pět fakult, je postavení Pedagogické fakulty UK jedinečné zaměřením na tuto problematiku v její plné šíři. Po roce 1990 došlo na PedF UK k řadě změn. Vedle obnovy učitelského sboru byly konstituovány nové katedry a obory studia. S tím souvisí i zásadní změny v obsahu studia. Byly zavedeny souborné zkoušky po 2. nebo 3. ročníku studia a po rozsáhlé přípravě se dokončuje tzv. modulový systém studia ve dvou cyklech se zvýšeným podílem studentů na volbě vlastní studijní dráhy. Výhledově fakulta směřuje k systému kreditnímu. Na Pedagogické fakultě UK studuje v současné době 4 085 studentů v řádných i mimořádných formách studia. Fakulta má 23 kateder, patří k ní i dva vědecko-výzkumné ústavy. Celkem v nich pracuje 344 odborných, vědeckých a pedagogických pracovníků.

 

Pro absolventy vysokých škol organizuje fakulta studium dvojího druhu. Jednak rozšiřující studia, v nichž studenti doplňují svoji aprobaci o další předmět (např. cizí jazyk) nebo typ školy (zejména v oboru speciální pedagogika), jednak doplňující pedagogická studia, která poskytují studentům odborných zaměření znalosti z pedagogiky, didaktiky a psychologie potřebné k získání učitelské aprobace pro různé

druhy škol (základní, střední, odborné). Fakulta zajišťuje i další vzdělávání učitelů, a to v rámci projektu gradace profesní dráhy učitele a v rámci externí přípravy učitelů pro výkon některých náročných funkcí. Pozornost je v této souvislosti věnována zejména externímu studiu výchovného poradenství a školského managementu. Pro doktorandská (postgraduální) studia je Pedagogická fakulta UK akreditována v těchto vědních oborech: didaktika matematiky, hudební teorie a pedagogika, pedagogická psychologie, pedagogika, speciální pedagogika a teorie výtvarné výchovy.


Pedagogická fakulta je nejen pedagogické, ale i vědecké pracoviště. Pracovníci fakulty jsou nositeli nebo spoluřešiteli více než stovky grantů domácích i mezinárodních agentur. Rozsáhlá je vydavatelská činnost fakulty. Kromě sborníků, skript a příležitostných tisků je vydavatelem celostátních časopisů ALMA MATER, Hudební výchova, Pedagogika, Speciální pedagogika a Výtvarná výchova. Z výsledků šetření Akreditační komise vyplývá, že Pedagogická fakulta UK zaujímá mezi devíti pedagogickými fakultami v ČR ve všech směrech přední místo. Zejména to platí pro oblast vědecké činnosti, publikačních a edičních aktivit, habilitačních a profesorských jmenovacích práv i práv realizace přípravy učitelů pro gymnázia.