Visegradské hudební iniciativy 2008

 

V červenci v roce 2007 se poprvé sešel Visegrádský hudební tým, především vysokoškolských pedagogů ze čtyř sousedících zemí, aby společně rokovali o významných otázkách naší soudobé hudební pedagogiky. Loňským tématem byly systémy hudebního vzdělávání ve všeobecném školství. Letos jsme požádali Mezinárodní visegrádský fond v Bratislavě o podporu projektu s názvem „Rozvoj  uměleckých a osobnostních hodnot v otevřeném systému hudebního vzdělávání“. Rada velvyslanců zemí V4 ho schválila pod číslem 20810394 jako projekt IVF.

Uskutečnil se ve formě pracovních seminářů  ve dnech 16. 7. až 20.7.2008  v Praze v budově Ministerstva školství a na Konzervatoři  Jana Deyla v Praze,  která se těší mezinárodnímu uznání  pro své speciální  zaměření na zrakově postiženou mládež s výrazným hudebním nadáním. Jako koordinátor EAS pro ČR (European Association for Music in Schools) jsem ho připravil se zahraničními partnery (Prešovská univerzita v Prešově- SR, Szegedi Tudományegytem Juhás Gyula Pedagogusképzo Kar. Szeged- HU, Universytet Rzeszowski w Rzeszow-PL). Významnou úlohu při přípravě a v samotném proběhu seminářu je třeba jednoznačně připsat doc. Ireně Medňanské, národní koordinátorce a člence prezidia EAS pro Slovensko. Učitelé z vysokých škol ze čtyř zemí  přednesli referáty o aktuálních proměnách a úkolech v hudebním vzdělávání ve všeobecném školství pod vlivem probíhající pedagogické reformy v Evropě a přiblížili systémy doktorandských studií, habilitačních a inauguračních řízení. Z hlediska Boloňského procesu měla tato událost význam pro sbližování i vysokoškolských studií v rámci zemí V4 a dále rozvinula myšlenky evropských hudebních kongresů EAS v ČR (2005), v Německu (2006) a ve Švédsku (2007) a navázala na ideje posledního koncilu Hudební rady Evropy z dubna 2008 na JAMU v Brně.

 

Pro hudební vzdělávání ve všech zemích V4 je v současné době klíčová právě probíhající pedagogická reforma. Je nutné uhájit postavení a význam hudební výchovy v celkovém profilu vzdělávání od předškolního věku dětí až po jejich dospělost. O této problematice ve Slovenské republice hovořila Prof. Eva Michalová, v České republice doc. Marie Slavíková a doc. Miloš Kodejška, v Maďarské republice Prof. Noemi Maczelka, v Polské republice Dr. Miroslav Dymon a Dr. Martha Uberman. Všichni se shodli na opodstatněnosti filozofie pedagogické reformy, která vychází ze čtyř pilířů vzdělávání (učit se poznávat, učit se jednat, učit se žít společně, učit se být). Dále také  podtrhli význam podnětů Mezinárodní komise UNESCO a současných pedagogických trendů, především personalismu, sociokonstruktivismu, integrativity a polyestetické koncepce vzdělávání a výchovy. Souhlasili s cíly a úkoly Rámcových vzdělávacích plánu. Když  hovořili o druzích  kompetencí, bohužel konstatovali  absenci té, která má pro oblast hudby klíčové postavení a mohla by se například nazvat esteticko hudební.

 

Esteticko hudební kompetence má právo na svou existenci jako samostatná a klíčová kompetence, nikoli  jen participující  v rámci již existujících, jako jsou kompetence k učení, k řešení problému, komunikativní, sociální a personální, občanská nebo pracovní.  V jednání zazněly velmi silné a naléhavé důvody, které je nutné zveřejňovat,  o které je třeba v jednotlivých zemích usilovat. Toto téma jsme považovali za velmi závažné. Vždyť  rozvoj citu a smyslu pro krásu, krásno je základní  hodnota zdravého duševního i duchovního života! Které jiné discipliny ve všeobecném vzdělávání mohou naplnit ideje mezinárodní komise UNESCO „Vzdělávání pro 21.století“ v oblasti rozvoje duchovního a duševního života dítěte než právě hudební výchova? Hudební umění přináší člověku vyšší hodnoty existence. Je to  poselství Řádu světa, který dítě od útlého věku až po dospělost poznává, byť často nedokonale. Sdílí s ním  (do určité míry je to dáno jeho vlohovým základem) smysluplný kontakt a nebo tento kontakt narušuje s patřičnými důsledky. Pochopit existenci jevů, které jaksi převyšují rozumový potenciál by bylo možné právě prostřednictvím této kompetence. Pro člověka jsou prožitkové hodnoty velmi podstatné, jsou důležité rovněž pro jeho duševní zdraví, podněcují pracovitost a vůli pozitivně řešit zadané úkoly.  Umění, zvláště hudba je prostředníkem tohoto dialogu, který je důležité podněcovat v celém ontogenetickém vývoji. Je to proto, že člověk je v hudební činnosti každou sekundu aktivní ve smyslu technickém i prožitkovém. Dítě se učí  přijímat hudbu od útlého věku aktivně, rozumět  jejím hudebně výrazovým a formotvorným prostředkům a znát i historické souvislosti.   Hudba mu umožňuje i vlastní tvorbu a produkci a rozvíjí  celou škálu citů, prožitků – nejenom uměleckých, ale i sociálních, duševních a duchovních. Techniky pěvecké, instrumentální, pohybové nebo poslechové činnosti a jejich kultivace právě v činnostním chápání rozvoje zároveň prohlubují emocionální prožitek, který se ještě násobí při zapojování většího počtu smyslů a v integraci s jinými múzickými nebo i dalšími činnostmi. Tak se utvářejí zcela  bezprostředně postoje – relativně trvalé hodnoty v osobnosti. Vždyť osobnost je právě integrace k seberealizaci ve vztahu k vnějšímu prostředí, ale i k sobě samotnému.  Hudební umění tuto osobnost obohacuje o významnou dimenzi – cit a smysl pro krásu celého životního spektra, v kterém člověk žije a pracuje. Je stále mnoho učitelů, kteří duchovní život  berou jako jakýsi rozvojový doplněk a nevědí si s ním rady. Je to jistě odvislé od  dlouholetého ateizmu, který člověka duchovně celkově degradoval. Materiální chápání života bylo základem vysokoškolských učebnic pro pedagogické vysoké školy v socialistických zemích. A dnes? Právě v těchto oblastech se projevuje názorová disharmonie. Umění a zvláště hudební umění je garantem  průniků s duchovním rozvojem (vhledem) člověka a celé společnosti - pokud ho zprostředkovávají učitelé, kteří rozumí poselství hudby mnohých skladatelů, jejichž díla přežívají věky právě proto, že přenášejí hudbu s duchovním posláním. Absence této klíčové kompetence zeslabuje účinek pedagogické reformy

 

Protože nemůžeme tedy mluvit o samostatné klíčové kompetenci, musíme se zabývat jen otázkami, jak hudební výchova přispívá k utváření zmíněných klíčových kompetencí. Podle Rámcově vzdělávacího programu je hudební výchova spolu s výtvarnou a dramatickou výchovou zařazena do oblasti Umění a kultura.  Nemusíme hovořit o významu kultury, umění nebo  hudby. Ty jsou evidentní a historií i současností dostatečně prokázány. Autoři Rámcově vzdělávacího programu se ve svém dokumentu dostatečně nevěnovali  tomu, jakým způsobem právě hudba jako specifický druh umění rozvíjí klíčové kompetence. Vyšli z toho, že hudební výchova vede k porozumění hudebnímu umění a k rozvoji žákovy hudebnosti a že hudební činnosti jsou velmi důležité.  Hudebnost žáka se má poznat podle určitých dovedností sluchových rytmických pěveckých, intonačních, instrumentálních, hudebně pohybových, hudebně tvořivých a poslechových. Právě od těchto dovedností pak odvozují své výstupy. V českém dokumentu tím dochází k zmenšení autority discipliny hudební výchova ve všeobecném školství. V okolních zemích vysvítá obdobné nebezpečí.  Je to především proto, že pro školy jsou povinné pouze očekávané výstupy a volba konkrétního učiva není závazná,  povinná. Rámcově vzdělávací programy základního vzdělávání nabízejí učivo doporučené.  Je na učiteli, na učitelském kolektivu, co si z doporučeného učiva vybere. Takže v konečném důsledku to může znamenat omezení hudebních činností v  základním školství v České republice. Proto kvalita hudebního vzdělávání pro základní školství na vysokých pedagogických školách je rozhodující pro kvalitu praxe na  základních školách. Uvažujme o tom, jak zlepšit a přizpůsobit výuku této situaci, mysleme na aktivity pro naše učitele v praxi!

 

Kromě hlavních referátů měli účastníci z okolních zemí možnost si vyslechnout velmi zajímavé a inspirativní prezentace pedagogu, kteří  již aplikují nové pedagogické trendy do hudebního vzdělávání. Například Dr. Jana Hudáková z Prešova (SR)  představila tvořivé modely pro vyučování Hv na základní škole, Dr. Lenka Sochová (SR) hovořila  o tvořivých inspiracích v hudebních činnostech z koncertů pro děti, Mgr. Josef Vondráček (ČR), ředitel soukromé ZUŠ při PedF UK v Praze, velmi názorně ukázal, jak nové masmediální technologie mohou výrazně obohacovat hudební vzdělávání  a jak  je možné využít  jejich fascinující přitažlivosti pro děti, Claudie Košálová (SR)  se zaměřila na problematiku doktorandského vzděláváni.  Velmi vstřícně byla přijata praktická hudební dílna Prof. Belo Felixe (SR), který ji zaměřil na tvořivost a na integrativitu. Rovněž  Prof. Noemi Maczelka (MR)  zřetelně přiblížila  hudebně vzdělávací situaci v Maďarské republice. Účastníci měli možnost vyslechnout také zajímavou přednášku o poruchách chování a o stresových situacích, které rovněž provázejí dnešní děti a mládež. Přednesl ji děkan Pedagogické fakulty z univerzity v Rzeszowe  Prof. Mieczyslaw Radochonski. Hosty semináře byli i Prof. Jaroslav Herden a šéfredaktorka časopisu Hudební výchova doc. Hana Váňová.

 

Pro rozvoj každého vysokoškolského pracoviště jsou důležité perspektivy dalšího kvalifikačního rustu pracovníku. Na hudebních katedrách pedagogických fakult se propojují dvě stejně významné oblasti – umělecká  s hudebně pedagogickou (manažerskou,či osvětovou). V tomto ohledu  mají pracovníci na hudebních katedrách pedagogických fakult  časo problémy i s habilitačním a inauguračním řízením. Postoje účastníku k tomuto a dalším zmíněným oblastem vyjadřuje následné komuniké z visegradských seminářu 2008:

 

 

§   Ve vzdělávacích programech  pro základní školy, které jsou koncipovány jako kompetenční vzdělávání, absentuje samostatná esteticko-umělecká kompetence. Tento apel na její zařazení  mezi klíčové kompetence vyplývá z dlouhodobého úpadku osobnostní kultury, vkusu a estetického cítění mladé generace.

 

§  Ve vysokém pedagogickém školství chybí kriteria certifikovanosti umělecké činnosti pedagogů univerzitních uměleckých kateder, která by byla porovnatelná s vědeckými kriterii. (Dlouhodobě chybí ochota ministerstev školství – odborů vysokých škol a akreditačních komisí tato kriteria stanovit a přijmout).

 

§  Tato necertifikovanost umělecké činnosti na příslušných katedrách učitelských fakult je příčinou nedostatečného naplnění stanovených kriterií pro habilitační a inaugurační řízení pedagogů z těchto kateder. Kriteria, která na univerzitách vycházejí především z podmínek přírodovědních a technických oborů, je nutné přizpůsobit specifikám umělecko-výchovné práce, která má výrazný vliv na výchovu a na kulturu ve společnosti.

 

Tyto požadavky jsou nyní předkládány kompetentním institucím a osobám, jako jsou ministerstva školství (odbory vysokých škol), akreditačním komisím ve visegradských zemích a rektorům  univerzit. Věříme, že najdou odezvu  v zájmu rozvoje zdravé hudební kultury dětí a mládeže.

   

 

                                                                 Doc. PaedDr. Miloš Kodejška,CSc.

                                                                 koordinátor Visegradského hudebního týmu

   


Ohlas hudebního kongresu EAS v Praze v roce 2005            

 

To jsou slova  Josefa Scheideggera,  významného vědce, umělce a bývalého prezidenta EAS (Evropská společnost  pro školní hudební výchovu se sídlem v Bruselu). Pronesl je na zakončení Hudebního kongresu EAS s názvem „Na dobrém počátku všechno záleží“ (J.A.Komenský), který se uskutečnil ve dnech 12.5. až 15.5.2005  v kongresových sálech Univerzity Karlovy v Praze a její Pedagogické fakulty pod patronací ministryně  Petry Buzkové. K realizaci této celoevropské vědecko pedagogické a společenské události vedla poměrně dlouhá cesta. Nabídku k jejímu uskutečnění jsme obdrželi již  v roce 2001 od prezidia EAS v průběhu hudebního kongresu EAS v Rize. Následně jsme pak vytvořili  mezinárodní přípravný tým a společně s odborníky z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Konzervatoře a Ladičské školy Jana Deyla v Praze,  Jazykového studia Rolino v Praze, Týnské školy Collegium Marianum v Praze, s doktorandy a s řadou  učitelů pražských škol jsme začali připravovat obsahové, organizační a finanční podmínky kongresu. Ten byl  zaměřen v duchu pedagogického  odkazu  J. A. Komenského i tradic českých kantorů  na hudební výchovu dětí v předškolním a mladším školním věku. Na kongresu jsme si přáli prezentovat nejenom české zkušenosti, ale chtěli jsme  vytvořit evropskou platformu pro zajímavé podněty, názory a zkušenosti hudebních pedagogů z většiny zemí EU. Proto jsme už na předchozích evropských kongresech EAS (v roce 2003 ve Vídni a roce 2004 v Aténách) vyzvali všechny zájemce, aby přijeli do Prahy se svými náměty, jak soudobé pedagogické myšlení úspěšně promítnout do hudební teorie a praxe u dětí v předškolním a mladším školním věku. Dostavilo se  přibližně 200 domácích a zahraničních vědců, učitelů, pracovníků v hudebním školství, v hudební kultuře, politických pracovníků a studentů z 20 evropských zemí a  přibližně 100 z nich předneslo své příspěvky. Byly pečlivě vybrány prezidiem EAS  a směřovaly do vyhlášených  tematických oblastí: společenský význam hudební výchovy, hudební činnosti v mateřských školách a v základních školách, diagnostika a rozvoj hudebního talentu, profesionální příprava pedagogů pro práci v předškolních zařízeních a v základních školách, hudebně pedagogické náměty pro spolupráci mezi školou a rodinou, zajímavé zkušenosti ze školských systémů v zemích EU a prezentace materiálů pro hudební výchovu. Doplňkový program kongresu tvořily workshopy hudebně tvořivých činností, výstavy hudebních publikací, učebních pomůcek a různých didaktických materiálů, hospitace v pražských školách, koncerty a exkurze po kulturních a historických památkách Prahy.

 

            Kongres byl slavnostně zahájen ve Velké aule Karolina Univerzity Karlovy dne 12.5.2005 za přítomnosti vedoucích představitelů světové organizace ISME, několika evropských hudebních svazů, Parlamentu EU, MŠMTv ČR, České hudební společnosti  a Univerzity Karlovy v Praze. Na úvod zazněly zdravice předsedkyně České hudební společnosti paní Míly Smetáčkové (Praha), prezidentky ISME Liane Hentschke (Rio Grande do Sul, Brazil a prezidenta EAS Josefa Scheideggera (Luzern), které zdůrazňovaly význam hudby v životě dnešního dítěte a podtrhly i etický význam konference. Filozofický  smysl udělil pak kongresu proděkan Pedagogické fakulty UK v Praze Zdeněk Helus, který  ukázal, jak hudba umožňuje člověku vnímat a prožívat důležité hodnoty pro život.  Jsou to prožitky dobra, krásy, pravdy, řádu a sdílení člověka s člověkem. Slavnostní atmosféra byla následně ještě umocněna vynikajícím uměleckým výkonem pěveckého sboru Bambini di Praga a následnou recepcí. Konkrétní jednání probíhala ve dnech 13.5 až 15.5. 2005 ve čtyřech kongresových sálech v historické univerzitní budově a na Pedagogické fakultě UK. Není možné v tomto příspěvku podrobně  popsat celý průběh kongresu, představit všechny osobnosti evropské hudební pedagogiky a jejich myšlenky. Chtěli bychom alespoň  upozornit na některé z nich, které jsou inspirativní i pro české podmínky.

 

 Do tematického celku nazvaného Společenský význam hudební výchovy náležel  úvodní referát Evy Opravilové (Praha), podle které dnešní doba přináší sice velké materiálně technické, informační a mediální možnosti, ale také ohrožuje správnou tvorbu hodnotového  systému dítěte. Dítě se snadno dostává do kontaktů s mnoha negativními společenskými jevy, nedokáže správně chápat a rozumět světu. Až příliš často dochází k deformaci jeho estetického cítění, k jeho celkovému psychickému otupení, k jeho devalvaci tradičních lidských hodnot a bohužel i k porušování jeho mravní odpovědnosti. Přibývá stále více dětských aktivit, které vycházejí například z medializace nebo informatizace  naší společnosti. Proto je třeba nacházet a zveřejňovat nové podněty pro uměleckou výchovu, které jsou nezbytné pro zdravý  vývoj  dítěte. Referát Evy Michalové  (B. Bystrica) emotivně apeloval na lepší komunikaci mezi učitelem a žákem. Dítě, které se rodí z lásky, si přináší na svět rodičovský kód lásky a učitel má poslání jej otevřít a dále rozvíjet. Hudební výchovu, která je spojena s emocionalitou, kreativitou, empatií, intuicí a atmosférou lidskosti, je dnes důležité spojovat s krásou ostatních umění (integrativní a polyestetická výchova), s poznáváním a tolerancí jiných lidí a jejich kultur (multikulturní výchova), s láskou a s respektem k přírodě a k životnímu prostředí (environmentální výchova), se sebekritikou a poznáváním sebe sama (globální výchova). To potvrdil i příspěvek Magnuse Gaula (Regensburg), který hovořil o několika výzkumech u dětí na 1. stupni ZŠ v Německu. Zjišťoval školní i mimoškolní zkušenosti žáků s recepcí i produkcí hudby, například oblibu hudebních žánrů, hudebních nástrojů, zájem o aktivní muzicírování. Výzkum potvrdil, jak významnou úlohu hraje hudební výchova v rozvoji citu u každého dítěte a jak je nutné vyvíjet velké společenské úsilí o její důležité místo ve všeobecném školském systému. Podle Josefa Scheideggera (Luzern) roste hudební špička pouze ze zdravého a širokého základu a každé dítě má právo dozvědět se o kvalitě svého nadání a následně ho též rozvíjet. Proto je důležité vytipovat podmínky pro kvalitní rozvoj dětské hudebnosti v rodině, ve školních i v mimoškolních podmínkách a také v mediích. Utvářet hudebnost a ovlivňovat hudební vkus v útlém dětství je od každé moudré společnosti neocenitelným vkladem do lidského života.

 

            Do tematického celku nazvaného Hudební činnosti v mateřských školách a v základních školách náležela témata, která řešila problematiku tvořivého dialogu učitele a dítěte v oblastech: poslech hudby (Jaroslav Herden- Praha, Karl Heinz Zarius-Dusseldorf, Marian Janek-B. Bystrica), hlasová výchova a zpěv (Alena Tichá-Praha), instrumentální hra ve škole (Derek Kitt-Cornwall, Michael Schumacher-Mainz), hudebně pohybové činnosti (Eva Jenčková-H.Králové, Manuela Widmer-Salzburg, integrace a hudební tvořivost ve škole (Felix Belo-B.Bystrica, Lenka Pospíšilová-Praha, Juraj Hatrík-Bratislava) a zkušenosti se základními školami s rozšířenou hudební výchovou (Jan Prchal-Liberec). Uvedení pedagogové prezentovali výsledky své celoživotní práce. Většina z nich pojala své téma ve formě workshopů, což velmi oživilo kongresovou atmosféru. Zvláště výsledky práce českých a slovenských pedagogů si získaly obdiv a zasloužené uznání.

 

Do tematické kategorie s názvem Diagnostika a rozvoj hudebního talentu se přihlásilo mnoho odborníků, kteří se zajímali o psychologické, soiologické a umělecké zřetele hudebního vývoje dítěte a o vyhledávání hudebně talentovaných dětí. Ve svých příspěvcích představili zajímavé výzkumy a studie. Z mnohých uvedeme alespoň několik zahraničních, například výzkum angličanky Susan Young (Exeter), která  zkoumala problematiku hudebnosti u velmi malých dětí. Dospěla k závěru, že některé hudební rysy  jsou evolučně zakódovány již v genech, ovšem jejich vývoj vyžaduje včasnou péči prostředí. Proto je podle autorky  třeba  stimulovat prostředí, ve kterém žijí malé děti. Položila si rovněž  otázku, zda muzikálnost je darem (zda je vrozena)? Domnívá se, že muzikálnost je darem, který je ovšem třeba darovat dítěti kvalitní a včasnou hudební výchovou. Maďarský vědec Zoltán Laczo (Budapešť) přednesl z historického pohledu analýzu pojmu muzikálnost.  Předložil  otázku, zda se jedná o vrozenou schopnost nebo o naučenou dovednost? V jeho vědeckém týmu převažuje názor, že muzikálnost je naučená a že její prvky a složky se neshodují s tzv. objektivními parametry hudby, které stanovil C. E. Seashore. Podle Zoltána Laczó se muzikálnost skládá z citlivosti, expresivity a originality. Skutečným darem, který přivede dítě k muzikálnosti, je podle něj především dobrý školský systém a výborný učitel hudby. Italský vědec Andrea Sangiorgio (Řím) zhodnotil dílo Edwina Gordona, který předložil systematický a vědecky fundovaný model  rozvoje kognitivního hudebního myšlení („tzv.audiace“). Vyšel přitom z  nových poznatků neurologie, kybernetiky i jazykovědy a vyvinul metodiku pro odstraňování hudební negramotnosti. Jeho práce  obohacuje Orffův  hudební systém, především v postupech, jak rozvíjet hudební schopnosti, dovednosti a hudební myšlení. Andrea Sangiorgio se zamýšlel také nad úkoly vědecké práce v oblasti elementární hudební výchovy. Podle něj je úkolem pedagogického výzkumu, aby hledal koherentních integraci obsahů, cílů a postupů v různých aspektech elementární hudební pedagogiky. Rakouská pedagožka z Orffova hudebního institutu Mauela Widmer (Salzburg)  upozornila na několik metodologických způsobů, jak objasnit problematiku muzikálnosti. Představila  vlastní způsob, jak je možné komunikovat muzikálností  v kolektivu. Při hudební činnosti vytváří tzv. „kreativní pole“, jehož kvalitu ovlivňuje každý člen kolektivu svými individuálními schopnostmi. Pracuje s nehomogenními skupinami dětí s různými psychickými potřebami. Děti spojuje  velký zájem o hudbu. Všechny dostávají prostor ke svému hudebnímu projevu. Ten je postupně kolektivem uznán a akceptován V tomto smyslu dochází k rozvoji dětské muzikálnosti a  dalších osobnostních hodnot. Adri de Vugt z Holandska je hlavním garantem evropského projektu „me Net Gruppe2“,  který řeší problematiku vzdělávání a výchovy malých dětí. Další účastníci jeho otevřeného fóra Susan Young   (Exeter), Ruth Schneidewind (Wien), Blanka Knopová (Brno) a Constantijn Koopmann (The Hague) diskutovali o odborných otázkách hudebního vývoje, představovali zajímavé hudebně pedagogické koncepce práce s hudebně talentovanými dětmi, hovořili o  kulturních rozdílech ve výchovném prostředí u nejmenších dětí, představovali projekty ve svých zemích a rovněž i vyzývali k prohloubené mezinárodní spolupráci. V podobném tónu zněly též mnohé další příspěvky, např. Zuzany Slavíkové (Prešov), Víta Gregora (Praha), Libuše Tiché (Praha), Sture Brandstroma (Luell), Pepy Michaelides (Nicosia), Airi Liimets (Talin), Very Banki (Budapest) nebo Branky Rotar Pance (Maribor).

 

          Tematický celek s názvem Profesionální příprava pedagogů pro práci v předškolních zařízeních a v základních školách soustředil pozornost na poslání vysokých škol v přípravě pedagogů. Přítomní si kladli otázky, zda jsou vysoké školy pedagogického směru vždy schopny kvalitně připravit budoucí učitele v oblasti hudební výchovy? Jak připravit kvalitní učitele hudební výchovy pro nejmenší děti? Jak posílit velký význam hudební výchovy  v našich školách? Například Ruht Schneidewind (Vídeň) charakterizovala  poslání elementární hudební pedagogiky na univerzitě ve Vídni. Tzv. „elementární muzicírování“ tvoří jednotu a zapojuje děti do aktivní hry. Různé formy činnosti  aktivují patřičné oblasti lidského vnímání a vyvolávají smyslové a emocionální prožitky, které předcházejí poznání. Toto elementární muzicírování vede postupně k větší samostatnosti a k formování osobního vztahu k hudbě. Heinz Fuglistaler (Basilej) představil systém elementárního vzdělávání učitelů pro základní školy v Bazileji, které nabízí Basilejská hudební akademie. Ta poskytuje absolventům diplom ze základní hudební pedagogiky. Výuka vychází  z hudebního sluchu a zaměřuje se v elementární podobě na pět okruhů: zpěv a řeč, poslech, základy hry na hudební nástroj, hudební pohyb a tanec a vzdělání v hudebních pojmech. Důraz akademie klade na vzájemné propojování těchto oblastí. Základní filozofií pedagogického vzdělávání je, že děti se zmocňují hudby vlastními činnostmi. Live Deckers (Eupen) zdůraznila potřebu, aby hudební vzdělávání pro nejmenší děti bylo organizováno na vysokých školách. Přiblížila velmi zajímavý systém spolupráce mezi školami a hudebními tělesy a ukázala na několik kvalitních příkladů ve Francii, Německu a v Belgii. Předseda Evropského svazu konzervatoří,  hudebních akademií a vysokých  hudebních škol Martin Prchal (Ultrecht přiblížil možnosti evropské spolupráce v oblasti  umělecké pedagogiky. Zazněla i velmi kritická stanoviska. Například Eleonóra Baranová (B. Bystrica) hodnotila vysokoškolskou přípravu studentů v oboru Učitelství pro mateřské školy ve Slovenské republice. Konstatovala, že v tomto studiu dochází v současné době k expanzi pedagogických a psychologických disciplin ve vysokoškolských učebních plánech. Zvláště jsou diskriminované discipliny, které přinášejí studentům  praktické vědomosti a dovednosti. Felix Belo (Banská Bystrica) potvrdil, že ve vzdělávání učitelů na vysokých školách je příliš mnoho didaktiky. Studenti vědí, jak mají učit, ale dobře neovládají obsah učiva a praktické hudební dovednosti. Podle Felixe Bela vede správný vývoj k dětskému rozumu přes emoce, přes jejich srdce. Nejvhodnějším způsobem je umění a zvláště hudba. Zazněly i další velmi kritické připomínky. V současné době dochází dokonce i ke skrytým formám „likvidace“ hudební výchovy. K tomuto tématu se uskutečnila mezinárodní beseda pod vedením Ireny Medňanské (Prešov). Aktivně v ní vystoupili Ivan Poledňák (Olomouc), Renate Heinisch (Baden-Wu“rttemberg), Daniel Šimčík (Prešov) a Gabriela Konkol (Gdaňsk). Beseda odhalila radikální úpadek kontaktu dítěte se živou hudbou. Konstatovala, že materiálně a konzumně zaměřený současný život velkého počtu rodin vede  k oslabování výchovné funkce rodiny a téměř eliminuje tzv. rodinného muzcírování. U dětí zaznamenáváme citový deficit  a v jejich kulturním vývoji skutečnou bídu. Veškerá odpovědnost dnes bohužel přechází do mateřských a základních škol, které ale nemohou kvalitně suplovat rodinu a také uspokojivě zabezpečit rozvoj hudebních schopností u celé dětské populace. Navíc je třeba odsoudit politiku úsporných opatření v nových zemích EU, které neustále redukují právě umělecké vzdělávání. Výzkumy ukázaly, že zdravý vývoj osobnosti je možné zabezpečit jen tehdy, když racionální a emocionální složky budou v rovnováze. Proč tedy musí kulturní pracovníci a učitelé hudby na všech školských stupních, včetně škol vysokých stále bojovat proti otevřeným nebo skrytým formám likvidace hudebnosti ve školství (například proti slučování předmětů hudební a výtvarné výchovy)? Vysoké školy v České i Slovenské republice připravující budoucí učitele dětí v předškolním nebo mladším školním věku mají ve své práci rovněž rezervy, především v utváření praktických hudebních dovedností. Na vysokých školách je totiž více času věnováno odborným pedagogickým disciplinám a didaktikám než praktickým hudebním disciplinám. Ovšem bez kvalitního zpěvu učitele nebo jeho hry na hudební nástroj není možné očekávat kvalitní hudební výuku dětí v mateřských a základních školách. To by si měli uvědomit všichni tvůrci studijních programů a stále nepodřizovat vzdělávací cíle ekonomickým faktorům! Je snad ekonomický deficit ve společnosti závažnější než kulturní? Tematický celek doplnily zajímavé  výsledky výzkumů v prostředí základních nebo vysokých škol nebo velmi pěkné metodické inspirace pro spolupráci mezi školami. Zazněly v podání například Marijany Kokanovic (Novi Sad), Liz McCoulough (Northumbria), Nopi Telemachou  (Cyprus), Birgit Jank (Potsdam), Rineke Smilde (Holandsko), Nesrin Kalyoncu (Turecko) a dalších.

 

Tematický celek s názvem Hudebně pedagogické náměty pro spolupráci mezi školou a rodinou postavil řadu „mostů“ mezi rodinu a školu. V této oblasti je dominantní osobností bývalá členka Parlamentu EU Renate Heinisch (Německo), která nyní pracuje v  Evropském hospodářském a sociálním výboru (EWSA). Usiluje o to, aby hudební a kulturní vzdělávání dětí stálo ve středu výchovných a vzdělávacích snah nejrůznějších orgánů a organizací v Evropské unii. Ve svém příspěvku nastínila systém spolupráce mezi rodiči, prarodiči, vychovateli, učiteli a vědci, který uvádí v činnost v Německu a v dalších zemích. Gabriela Konkol (Gdaňsk) představila zajímavý výzkum o rodinném zázemí vynikajících hudebníků. Většina z nich měla rodiče, kteří se o hudbu velmi zajímali nebo ji aktivně provozovali. Gabriela Konkol se domnívá, že sociální a emocionální vyzrálost rodičů má rovněž vliv  na budoucí  hudební zaměření dětí. O zajímavém projektu Nadace Roberta Bosche s názvem „Koncerty pro celou rodinu“ hovořil Mathias Rietschel (Mu“nsterland). Viera Grohová (Poprad) a Jaroslav Vereb (Poprad) představili  projekt, který je inspirativní pro dobrou spolupráci mezi rodiči, mateřskými a základními školami. Zaměřuje se mimo jiné i na tvorbu dětských písní a muzikálů a společné muzicírování.  Zajímavé náměty vnesly do vztahu mezi školou a rodinou referáty  např. Anity Lehmann (Rzesów). Miloš Kodejška (Praha) a Libuše Novotná (Praha) zase představili výuku cizích jazyků v Jazykovém studiu ROLINO. Čerpají své metodické inspirace z rodinného prostředí a tvořivě při tom využívají nejrůznějších múzických dovednosti.

           

            Do tématického zaměření kongresu s názvem Zajímavé zkušenosti ze školských systémů v zemích EU se přihlásil velký počet referentů. Účastníky kongresu zaujal hudebně výchovný systém v České republice a na Pedagogické fakultě UK v Praze, který přednesla Jana Palkovská (Praha), ale měli možnost získat informace o systémech v Maďarsku, v Polsku, v Rusku, ve Slovinsku, v Nizozemí, v Belgii, ve Švédsku, na Kypru, v Řecku nebo v Turecku. Účastníci kongresu se také seznámili s velmi zajímavým projektem Victora Flüssera, který se uskuteňuje v  několika zemích Evropy. Koordinuje ho European Association for Music in  Hospitals and Marc Bloch University of
Strasbourg. Ve svém vystoupení Victor Flüsser názorně demonstroval, že hudba představuje významný  terapeutický  prostředek v léčebném procesu, například v nemocnicích.

 

            Pro každého učitele jsou nejcennější praktické podněty a inspirace. Proto  poslední tématický celek byl nazván Prezentace materiálů pro hudební výchovu. Sešlo se jich opravdu mnoho. Z nejzajímavějších uvedeme hudebně pedagogický projekt Děti a hudba od Metodeji Schneiderové (Prešov), Kráčejme společně od Daniela Šimčíka (Prešov), východoslovenské folklórní inspirace od Anny Derevjaníkové (Prešov), hudební tvorbu pro děti od Jaraja Hatríka (Bratislava).

 

Pražský kongres obohatily i doplňkové programy: V průběhu kongresových dnů bylo možné navštívit dvě výstavy učebnic, hudebnin,učebních pomůcek a nejrůznějších didaktických materiálů. Přivezli je na ukázku účastníci  ze svých zemí. Druhá výstava byla prodejní a připravilo ji nakladatelství Helbling Verlag, které zaujímá hlavně v německy mluvících zemích progresivní a vedoucí roli v prodeji hudební literatury. Pro učitele hudby vydává i časopis „Mip-journal“.Velmi příznivě byly všemi účastníky hodnoceny výkony hudebních souborů, které vystoupily na čtyřech koncertech s vynikajícím programem. Byly to: Pěvecký soubor Bambini di Praga, Dětská lidová muzika Notičky z Řevnic u Prahy, dětský soubor bicích nástrojů Aries z Liberce, slovenský folklórní soubor Limbora z Prahy a Smíšený komorní soubor z PedF UK v Praze. Doplňkový program kongresu tvořily kromě exkurze po kulturních a historických památkách Prahy také hospitace v pražských školách dne 13.5.2005, a to v mateřských školách Sluníčko a Srdíčko v Praze 5, v Základní škole s rozšířenou hudební výchovou Gen. Fajtla v  Praze 9 a v Gymnáziu Jana Nerudy z Prahy 3.

 

Na závěr uvedeme pražské stanovisko prezentované představiteli evropských hudebních a kulturních svazů (Josef Schiedegger a  Franz Niermann- EAS,  Martin Prchal a Rineke Smilde-Association Europeénne des Conservatoires, Academies de Musique et Musikhochschulen, Ruth Jakobi- European Music Council, Míla Smetáčková-Česká hudební společnost a dalších významných osobnosti ze zemí EU). Připojili se k němu také členové generálního sekretariátu a prezidia světové organizace ISME (International Society for Music Education) v čele s prezidentkou  Liane Hentschke. Všichni zdůraznili, že evropský integrační proces dnes nutně potřebuje kromě politiky a ekonomiky kvalitní kulturní výchovu. Tento proces sjednocuje hospodářské a politické síly a  kulturu profiluje jako  mozaiku nejrůznějších  regionálních a národních tradic, které vítají i rostoucí uvědomění vlastních hodnot a specifik. Bohatství evropského celku totiž spočívá v umělecké a kulturní rozličnosti. Pražský kongres přinesl informace o výměně informací o činnostech hudebních a hudebně pedagogických spolků a organizací v regionálním, republikovém i mezinárodním smyslu. Společným zájmem všech je společensky posilovat význam hudební výchovy ve školách, rodinách a zkvalitňovat systém vzdělávání budoucích učitelů hudby na vysokých školách v Evropě a mnoho dalších témat. Představitelé specifikovali i  formy podpory projektům, které flexibilně vznikají mezi  řešiteli v různých zemích. Smyslem příštích evropských kongresů bude zkvalitňovat systém mezinárodního výzkumu a spolupráce ve vytyčených oblastech. V průběhu kongresu bylo zvoleno nové prezidium EAS v čele s prezidentem  Franzem Niermannem z Vídně. Významným aktem byl podpis  smlouvy o spolupráci mezi evropskou organizací EAS a světovou organizací ISME dne  14.5.2005. Pražský hudební kongres EAS byl významným akcentem v rozvoji hudební výchovy a mezinárodní spolupráce hudebních vědců, učitelů a studentů. Proto se podle slov bývalého prezidenta EAS Josefa Scheideggera „ohlas hudebního kongresu v Praze rozšíří  do celé Evropy!“

 

                                                             doc. PaedDr. Miloš KODEJŠKA,CSc.v.r.

                                                  vedoucí mezinárodního kongresového výboru EAS,

                                                               Univerzita Karlova v Praze, PedF

 

Poznámka:

Kongres podpořila Grantová agentura Univerzity Karlovy v Praze, Mezinárodní višegradský fond v Bratislavě, EAS v Bruselu, Rakouské kulturní fórum v Praze, Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy v Praze a Jazykové studio Rolino v Praze. Podporu neposkytl Fond rozvoje vysokých škol ČR v Praze.

 

 


Studentské forum 2005

Evropský vysokoškolský prostor

 

22 studentů z dvanácti evropských států byli účastníky 3. studentského fóra, které probíhalo 10.-12. května 2005 v Praze. Studenti se ve svých diskusích zaměřili na následujích pět aspektů evropského vysokoškolského prostoru:

 

1.       Třístupňový studijní systém

2.       Teorie a praxe ve vzdělávání

3.       Pěstování mezinárodních kontaktů

4.       Evropský kreditní systém ECTS (European Credit Transfer System)

5.       Pedagogická praxe

 

V následujícím textu budou jednotlivé závěry Studentského fóra, vycházející ze současných evropských systémů studia hudební výchovy, podrobně rozebrány. Přinášejí nápady a přání studentů, kteří se Studentského fóra účastnili, a zabývají se budoucím vývojem a spoluprací evropských vysokých škol v souvislosti s výukou hudební výchovy.

 

 

1.      Třístupňový studijní systém

Závěry Boloňské deklarace z roku 1999 vyzvaly univerzity ke změně studijních programů ve smyslu jejich rozvržení do tří navazujících stupňů: bakalářského, magisterského a doktorandského studia. V mnoha zemích má být toto uspořádání teprve zavedeno. Na školách, kde už třístupňový studijní cyklus funguje:

-          by měl být dán jasný profil absolventa bakalářského studijního programu;

-          by absolventi bakalářského studijního programu měli mít garantovánu možnost studia v následném magisterském programu;

-          by měla existovat flexibilita návaznosti bakalářského studijního programu na další obory nebo na jiné katedry v magisterském studijním programu;

-          by měla být součástí studia už od 1. ročníku bakalářského studijního programu praxe, neboť je důležitou součástí studia učitelství hudební výchovy;

-          by měla fungovat možnost výměny doktorandů v rámci jejich studia na univerzitách po celém světě.

 

2.      Teorie a praxe ve vzdělávání

-          Bakalářský studijní program by měl být tvořen  z 50% praktickými a z 50% teoretickými předměty.

-          Dostatečná integrace pedagogické praxe v rámci studia od samého začátku je rozhodující v přípravě studentů pro jejich budoucí profesi učitelů hudby. Týká se nejen studentů hudební výchovy, ale také budoucích učitelů hry na nástroj a zpěvu.

-          Teoretické a praktické předměty by na sebe měly vzájemně navazovat.

 

Praktické studium by mohlo pokrývat následující předměty:

-          výuka hry na nástroj a výuka zpěvu (individuální lekce)

-          působení ve sborech, orchestrech, jejich vedení

-          pedagogická praxe

-          rozvoj pedagogických dovedností v rámci hlasové výchovy, dramatické výchovy atd.

 

Studium teoretických předmětů by se mohlo opírat zejména o následující předměty:

-          hudební teorie a dějiny hudby

-          intonace

-          didaktika a metodika

-          psychologie a etika

 

3.    Mezinárodní kontakty

Výměna studentů v rámci Evropy je velmi důležitá. V současnosti existuje řada možností, jak získat studijní zkušenosti v zahraničí. Přesto by měla u jednotlivých výměnných zahraničních programů vzrůst jejich propagace a měla by být vyvinuta společná síť s praktičtějšími informacemi týkajícími se postupů při získání stipendií apod. Současná dostupnost právě takovýchto informací není dostatečná. Velice vítanou by byla možnost pedagogické praxe v zahraničí.

     Dalším aspektem mezinárodních kontaktů, který by se měl dále rozvíjet, jsou výměnné pobyty vysokoškolských pedagogů. Na mnoha institucích trvá značný zájem o učitele ze zahraničí, a to nejen o jejich krátkodobé, ale také dlouhodobé působení.

     V evropském vysokoškolském prostoru by měl existovat jednotný administrativní systém, který by pomohl studentům i učitelům získávat informace jednodušším způsobem a využívat příležitostí, jež mezinárodní kontakty nabízejí.

 

4.    Evropský kreditní systém ECTS

ECTS (European Credit Transfer System) nebyl zatím zaveden ve všech evropských zemích. To způsobuje problémy zejména těm studentům, kteří se snaží převést kredity ze studia v rámci jedné instituce do druhou. Účastníci Studentského fóra doporučují následující:

-          Evropský kreditní systém by měl být vnímán jako systém, jenž umožňuje porovnávat skutečnosti, které jsou na různých univerzitách rozdílné.

-          Na univerzitách by měly být s ohledem na zahraniční studenty zavedeny a důsledně dodržovány studijní dohody.

-          Celkově by mělo na jednotlivých institucích vzrůst povědomí o ECTS a jeho významu v rámci studentského výměnného systému.

 

5.    Pedagogická praxe

Zkušenosti studentů z různých evropských zemí s pedagogickou praxí jsou velmi rozmanité. Stejně tak velmi rozdílné jsou názory ohledně obsahu pedagogické praxe.

     Studentům hudební výchovy by bylo ku prospěchu začínat s pedagogickou praxí již v počátcích studia. Praxe by jim umožnovala získat zkušenosti s výukou ve třídě vedle teoretického studia.

     Pedagogická praxe je velmi důležitou součástí studia učitelství. Existuje pro to řada důvodů:

-          rádcovská role třídního učitele ve škole, kde je student na praxi, ovlivňuje studentův postupný vývoj a eventuální úspěch v jeho studiu

-          díky setkávání se se žáky studenti kladou otázky, reflektují a hodnotí vlastní výuku, vytvářejí vazby mezi teorií a praxí

-          zkušenost z pedagogické praxe zvyšuje studentům sebedůvěru v jejich vlastní schopnost vyučovat

-          pokud je pedagogická praxe zavedena již v počátcích studia, studenti mají možnost ověřit si, zda skutečně mají schopnost efektivně komunikovat s dětmi, a podle toho se také rozhodnout, zda je pro ně učitelství tou skutečně pravou volbou

 

     Závěry 3. studentského fora byly prezentovány delegátům Evropského hudebního kongresu 13. května 2005 v Praze. Účastníci Studentského fora doufají, že jejich nápady poslouží jako základ k dalším diskusím o evropském vysokoškolském prostoru a přispějí tak k jeho zlepšení.

 

                                                                 Mgr.Jiřina Jiřičková, doktorandka na K Hv PedF UK