Visegrádská spolupráce na poli hudebního vzdělávání

doc. Dr. Miloš Kodejška, Ph.D.

Univerzita Karlova v Praze, Česká republika,

EAS (co-ordinator)- Czech Republic

miloss.kds@atlas.cz

Jako pedagog Univerzity Karlovy v Praze a národní koordinátor EAS pro Českou republiku si zřetelně uvědomuji, že v Evropě jsou oblasti, které mají  z historického, společenského a ekonomického hlediska dlouhodobou tradici. Je velmi užitečné, aby se v těchto evropských regionech rozvíjela úzká spolupráce. Je to zvláště důležité v oblastech  výchovy a vzdělávání dětí a mladých lidí a v rámci šíření uměleckých  a národních tradic.

 

Dne 9.6.2000 ministři zahraničních věcí České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a Maďarské republiky podepsali  v maďarském městě Visegrád  Visegrádskou smlouvu. Toto  malé město se nachází asi 35 km severně od Budapešti.  Tehdy byl  založen Mezinárodní visegrádský fond. Podporuje projekty  v oblastech kultury, vědy, vzdělávání, výměnných pobytů dětí a mládeže  na území těchto zemí.  V současnosti poskytuje několik druhů grantů, které významně přispívají ke sbližování těchto čtyř visegrádských zemí. Jsou to:

·         Standardní (Standard Grants) – podporují větší vědecké, kulturní a umělecké projekty, které svým působením ovlivňují život ve všech čtyřech zemích (od 4.000 Eur výše)

·         Malé granty (Small Grants)- pomáhají finančně menším projektům, např. kulturní spolupráci, ovlivňují výměnu vědeckých týmů, výzkum, vzdělávání,  přeshraniční spolupráci a turistiku (do 4.000 Eur)

·         Visegrádská stipendia (Visegrad Scholarships) - umožňují studentům a pedagogům výměny a krátkodobé studijní pobyty ve visegrádských zemích. Tato stipendia jsou určena pro vzdělávání doktorandů a také pro jiné formy dalšího vzdělávání i pro  spolupráci při řešení výzkumných projektů.

·         Stipendia „In-coming“  jsou specifická stipendia pro studenty z nečlenských zemí EU, které sousedí se zeměmi V4. Jsou určena těm, kteří mají zájem studovat ve visegrádských zemích.

 

Oblast hudební kultury a výchovy chápeme jako velmi důležitou oblast pro život každé společnosti. Na mnohých konferencích, kulturních a nebo uměleckých setkáních jsme cítili s kolegy z České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky a Maďarské republiky, že  potřebujeme řešit mnoho odborných, hudebně pedagogických a uměleckých otázek, které jsou společné.  Tato snaha byla zvláště silná po rozdělení Československa v roce 1993. Od té doby jsme připravili pro studenty a pedagogy mnoho uměleckých koncertů, seminářů, kurzů rozhlasových a televizních pořadů v České republice a ve Slovenské republice. Byla to  důležitá spolupráce, na jejímž počátku stáli  Miloš Kodejška z Univerzity Karlovy v Praze a Irena Medňanská z Prešovské univerzity. Ti založili mnohaletý umělecký a odborný projekt s názvem Most ke spolupráci. V roce 2000 byla jejich práce oceněna  státními vyznamenáními Ministerstva zahraničních věcí ČR.  O tuto činnost postupně začali projevovat zájem další vysokoškolští  učitelé ze všech čtyřech zemí. Tak vznikl v roce 2007 tzv. Visegrádský hudební tým, jehož činnost  podporuje až z 50%  Mezinárodní visegrádský fond.  V roce 2009 jsou v jednotlivých zemích hlavními představiteli tohoto týmu tyto osobnosti:

Česká republika:  doc. Dr. Miloš Kodejška, CSc. – vedoucí týmu

Národní koordinátor EAS pro Českou republiku

Charles University, Prague, Faculty of Education,

M.D. Rettigové Str.No. 4, 116 39 Prague 1, Czech Republic

e-mail: miloss.kds@atlas.cz

doc. PaedDr. Marie Slavíková, CSc.

Pedagogická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Ul. Jungmannova 3, Plzeň, Czech Republic

e-mail: marie.slavikova@atlas.cz

Slovenská republika: doc. Mgr.art. Irena Medňanská, Ph.D.- zástupce vedoucího týmu

The member of European Presidium EAS

the Head of  Department of Music Education, Prešov University Human and Natural Sciences Faculty, 17. Novembra 1, 080 01  Prešov, e-mail : mednan@unipo.sk

Polská republika: Dr. Marta Uberman 

Institute of Pedagogy, Str. ks. Jallowego 24

University of Rzesów, 35-959 Rzeszow

e-mail: muberman@o2.pl

Dr. Miroslav Dymon

University of Rzeszów

Institut of Music, Str. Dabrowskiego, 35-030 Rzesów , PL

mirek.dymon@interia.pl

Maďarská republika: Prof. Dr. Noemi Maczelka, DLA
Pianist, Professor,  
Head of the Arts Institute and the Department of Music Education
Szeged University "Juhasz Gyula" Faculty of Education
Szeged, Hattyas u. 10. 6725 Hungary
 e-mail:
maczelka@jgypk.u-szeged.hu

 

            Když se ohlédneme zpět, tak máme za sebou stovky nejrůznějších aktivit. Kromě už zmíněného projektu Most ke spolupráci uskutečňujeme výměnné koncerty vysokoškolských souborů a jednotlivců. Tyto umělecké aktivity se setkávají s mimořádným zájmem posluchačů i médií. Nezapomenutelné jsou koncerty Komorního orchestru Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy,  soubor staré hudby Musica Historica z Prešova, tvorba pěveckých  pásem z tvorby skladatelů Antonína Dvořáka, Bohuslava Martinů, Leoše Janáčka, ukázky historických tanců, instrumentální koncerty. Podporujeme rozvoj instrumentálních komorních souborů na gymnáziích ve visegrádských zemích. Na gymnáziu v českém městě Mladá Boleslav jsme uspořádali  od roku 1977 až do roku 2001 pět festivalů, na kterých se představily např. Dechové kvinteto ze Szegedu,  Komorní orchestr z Krakova a desítky dalších souborů středních škol. Děti a mladí lidé pozitivně hodnotili i koncerty folklórních souborů, například souboru Torysa z Prešovské univerzity ze Slovenské republiky.  Společné koncerty souborů z různých zemí  pomáhají vytvářet přátelskou atmosféru. Jako příklad uvedeme koncerty v historickém sále Karlovy univerzity. V  roce 2000 tam vystoupil Komorní smyčcový orchestr Prešovské univerzity pod vedením Karola Medňanského a další taneční a instrumentální soubory. Koncert byl věnován vynikajícímu slovenskému hudebnímu vědci a pedagogu  Ladislavu Burlasovi. Mohli bychom hodnotit velmi úspěšné metodické kurzy  pro mladé vedoucí pěveckých sborů v Prešově v roce 2003, kterých se zúčastnilo kolem 100 studentů a nejvýznamnějších sbormistrů ze čtyř zemí a tak podobně. Výčet všech aktivit by byl dlouhý.

 

Snad nejvýznamnější událostí ve visegrádském regionu  byl Evropský hudební kongres EAS a Evropské studentské fórum v Praze v roce 2005 na Univerzitě Karlově. Vedoucím mezinárodního přípravného týmu kongresu  byl Miloš Kodejška, který spolupracoval s Prezidiem EAS a dalšími blízkými spolupracovníky –  Irenou Medňanskou z Prešovské univerzity (Slovenská republika),  Janou Palkovskou z Univerzity Karlovy (Česká republika),  Markétou Kozinovou z Konzervatoře Jana Deyla (Česká republika) a dalšími. Hlavním heslem pro všechna jednání bylo: „ Na dobrém počátku všechno záleží“. Kongres byl  zaměřen v duchu pedagogického  odkazu  J. A. Komenského na hudební výchovu dětí v předškolním a mladším školním věku. Studentské fórum bylo pracovním setkáním studentů z většiny evropských zemí. Jeho posláním bylo zhodnotit z pohledu studentů, jaká je skutečná situace ve  vysokém školství v evropských zemích. Do Prahy přijelo přibližně 200 našich a zahraničních vědců, učitelů, pracovníků v hudebním školství, v hudební kultuře, politických pracovníků a studentů. Bylo zastoupeno  22 zemí.  Na kongresu zazněly i mnohá kritická hodnocení, která stále přetrvávají i do dnešní doby. Například mezinárodní beseda pod vedením Ireny Medňanské odhalila radikální úpadek kontaktu dítěte se živou hudbou a konstatovala, že materiálně a konzumně zaměřený současný život velkého počtu rodin vede  k oslabování výchovné funkce rodiny a téměř eliminuje tzv. rodinného muzicírování. U dětí zaznamenáváme citový deficit  a v jejich kulturním vývoji skutečnou bídu. Velká odpovědnost dnes bohužel přechází do mateřských a základních škol, které ale nemohou kvalitně suplovat rodinu a také uspokojivě zabezpečit rozvoj hudebních schopností u celé dětské populace. Navíc je třeba odsoudit politiku úsporných opatření v nových zemích EU, které neustále redukují právě umělecké vzdělávání. Výzkumy ukázaly, že zdravý vývoj osobnosti je možné zabezpečit jen tehdy, když racionální a emocionální složky budou v rovnováze.

 

 Rovněž i  vysoké školy, které připravují budoucí učitele dětí v předškolním nebo mladším školním věku, mají ve své práci rezervy - především v dotaci hodin pro  utváření praktických hudebních dovedností. Bez kvalitního zpěvu učitele nebo jeho hry na hudební nástroj není možné v budoucnu očekávat kvalitní hudební výuku dětí. Tyto myšlenky jednoznačně potvrdili na kongresu také účastníci Evropského studentského fóra.  Tvůrci nových studijních programů nemohou stále podřizovat vzdělávací cíle ekonomickým faktorům! Je snad ekonomický deficit ve společnosti závažnější než kulturní? Na tomto kongresu byla podepsána smlouva mezi ISME a EAS o spolupráci, tzv. „Memorandum porozumění“. Toto memorandum je důležité a ovlivňuje mezinárodní spolupráci v hudební výchově mezi EAS a ISME.  Nejvýznamnější myšlenky tohoto evropského hudebního kongresu jsou obsaženy v anglickém vědeckém sborníku, který vyšel v roce 2007 pod názvem „Everything depends on a good beginning - Jan Ámos Komenský“. Hlavním editorem byl  Miloš Kodejška z Karlovy univerzity v Praze. 

 

Od roku 2007 jsme začali ve Visegrádském hudebním týmu pracovat  velmi intenzivně. Důvodem je probíhající pedagogická reforma. Ta postihuje také vzdělávání učitelů  hudební výchovy. Proto pořádáme odborné semináře a  hodnotíme na nich studijní programy pro budoucí učitele hudby v jednotlivých zemích. Snažíme se  postihnout skutečné potřeby vysokých škol v bakalářských, magisterských a doktorandských  studijních programech. Vybízíme ke společnému úsilí o  lepší hudební vzdělávání i pomocí nových forem pedagogické práce a  pomocí   masmediálních  prostředků.

 

Ve Višegrádském hudebním týmu zastáváme postoj, že pro rozvoj každého vysokoškolského pracoviště jsou důležité perspektivy dalšího kvalifikačního růstu jeho pracovníků. Na hudebních katedrách pedagogických  fakult se totiž propojují dvě stejně významné oblasti - umělecká s hudebně pedagogickou (manažerskou nebo osvětovou). A právě v tomto ohledu mají pracovníci  hudebních kateder pedagogických fakult  ve visegrádských zemích (kromě České republiky)  problémy s habilitačním nebo inauguračním řízením. 

 

Domníváme se, že v dnešní době je skutečně důležité, aby vznikaly odborná společenství v evropských mikroregionech a společně  žádaly například o evropské dotace na aktivity, které pomáhají sbližovat názory, vyměňovat si důležité informace a zkušenosti v oblastech hudebního vzdělávání a kultury.  Komunikace  doktorandů, učitelů vysokých  škol, vedoucích představitelů kulturních a společenských institucí a státních orgánů  z tzv. Visegrádských zemí je proto skutečně nezbytná.    

Literatura:

KODEJŠKA,M a kol. .: Everything depends on a good beginning - Jan Ámos Komenský.  

                            Compendium of the 2005 EAS European music congress in Prague. 

                            Prague,Charles university, Prague, Fakulty of education, 2007, ISBN:80-7290-293-4.

KODEJŠKA,M. a kol.: Visegrádské semináře, Praha 2008. Sborník příspěvků z visegrádských 

                              hudebních seminářů. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008,

                            ISBN: 978-  80-7290-382-5.