SLOVO NÁRODNÍHO KOORDINÁTORA EAS  PRO ČESKOU REPUBLIKU:

 

 

Vážení přátelé,

právě jste otevřeli české webové stránky evropské organizace pro hudební výchovu. Jsou určeny hudebním pedagogům mateřských, základních, středních a vysokých škol, pro hudební umělce, vědce, studenty středních a vysokých škol. Jako Národní koordinátor EAS vítám všechny lidi, kteří  chtějí svými schopnostmi, pedagogickou tvořivostí nebo svým společenským postavením ovlivňovat  hudbu ve školách i ve společnosti a také přispět k dobré spolupráci  v evropské rodině hudebních pedagogů. Česká pedagogika a hudební kultura hrály v minulosti velmi významnou roli. I dnes se vyznačují velkým národním a kulturním bohatstvím. Proto tvořivé inspirace našich učitelů z Čech, Moravy a Slezska mohou obohacovat hudební pedagogy i studenty v mnoha zemích Evropy a to platí  také opačně.  Hudební identita jednotlivých národů, její  zachování  a její další rozvoj je významným programem EAS a uznávanou celoevropskou hodnotou!

Přijměte proto moje pozvání nejenom k četbě  webových stránek EAS, ale také k vašemu živému členství a výměně názorů v této evropské organizaci. Našim hlavním programem je, aby dobrá hudba mohla skutečně vstoupit do vědomí každého dítěte, studenta i dospělého člověka a rozvíjela v něm cit a smysl pro umění, krásu, život… BUĎTE SRDEČNĚ VÍTÁNI!

 

Doc. PaedDr. Miloš Kodejška,CSc.
Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta
ul.M.D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

 


Miloš Kodejška je od roku 1978 pracovníkem Katedry hudební výchovy Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty. Jeho odborný profil je založen na hudební psychologii a hudební pedagogice. V tomto smyslu vyučuje discipliny v bakalářském a magisterském studiu Učitelství pro MŠ a v Předškolní pedagogice.  Široce odborně spolupracuje s mnohými vysokými a vyššími odbornými školami v ČR a ve SR. Zabývá se rozvojem hudebnosti a zkvalitněním vzdělávání v evropském měřítku u dětí a mládeže. V období od roku 1995 do současnosti byl řešitelem 48 odborných a rozvojových projektů několika grantových agentur: FRVŠ ČR, MZV ČR, FAIP ČR, MŠMTv, GAUK, Visegrádský fond. Za odbornou a hudebně výchovnou práci obdržel několik vyznamenání, např. Čestnou medaili MZV ČR udělenou v Prešově v roce 2002. S Prof. Boaz Sharonem z Floridské univerzity založil v roce 1997 významné Mezinárodní klavírní mistrovské kurzy v Praze. Od roku 2002 spolupracuje s vybranými univerzitami v ČR, Polsku, Slovensku a Maďarsku na rozvoji hudebnosti dětí a mládeže. V letech 2003 – 2005 zastával funkci člena Prezidia EAS. Jeho nejvýznamnějším činem byla příprava Evropského hudebního kongresu EAS v Praze v květnu 2005. Jeho práce byla oceněna v listopadu 2005 Prezidiem EAS a ISME. V roce 2006 byl Prezidiem EAS pověřen funkcí Národního koordinátora EAS pro Českou republiku. V letech 2007 až do současnosti řídí Visegrádský hudební tým, který připravuje Visegrádské hudební semináře a konference. V současnosti je členem redakčních rad odborných hudebních časopisů (Hudební výchova- ČR, Ars inter Culturas- Polsko), členem odborných komisí ke tvorbě RVP konzervatoří, působí v mezirezortní Alianci Artediem aj.

Některé jeho odborné práce:

KODEJŠKA,M.. a kol. Everything depends on a good beginning Jan Ámos Komenský- Compendium of the 2005 EAS European Music Congress in Prague. Prague: Charles University,Fakulty of Education, 2007. ISBN 80-7290-293-4.

KODEJŠKA,M.J. THE INTEGRATION OF MUSIC ACTIVITIES IN EDUCATION OF PRESCHOOL AGE CHILDERN. In PROCEEDINGS, Section 2 SOCIAL SCIENCES, Plzeň: Centre for Information Technology and Continuing Education,1998, s.247-254. ISBN 807082-395-X, ISSN 1211-9652.

KODEJŠKA,M. Integrativní hudební výchova dětí předškolního věku. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2002. ISBN 80-7290-080-3.

KODEJŠKA,M.-VÁŇOVÁ,H. Hudební výchova dětí předškolního věku. I. Hudební  schopnosti. Praha:SPN l989, ISBN  8O-7O66-O35-X.

KODEJŠKA,M. Hudební výchova dětí předškolního věku. II. Hudební  prostředí v rodině a   mateřské škole. Praha:Karolinum l99l, ISBN 8O-7O66-488-6.

KODEJŠKA,M.-POPOVIČ,M. Hudební výchova dětí předškolního věku. III.  Doprovody písní pro dětí předškolního věku. Praha: l991, ISBN 80 - 7066 - 460 - 6.

KODEJŠKA,M.Ohlas hudebího kongresu EAS se rozšíří z Prahy do celé Evropy. In: Hudební výchova, č. 1, s.5, Praha 2006, ISSN 1210-3683

KODEJŠKA,M. Teorie a praxe hudební výchovy. In Hudební výchova, č. 2,2010, s. 22-23, Praha 2010, ISSN 1210-3683, MK ČR E 6248

KODEJŠKA,M. Pedagogická reforma v hudebním vzdělávání v České republice. In: Profesjonalizm w opiece, wychowaniu i pracy socjalnej – Konteksty polsko-slowacko-czeskie. s. 151-155, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszow 2010. ISBN 978-83-7338-566-5  (594).

KODEJŠKA,M a kol. Problematika hudebního vzdělávání v základním školství v České republice. In: Višegrádské semináře, Praha. Praha:Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 2009, 99 s. ISBN 978-80-7290-382-5.

KODEJŠKA,M., Lojdová,J., Koverdynský,L., Slavíková,M., Hudáková,J. Teorie a praxe hudební výchovy II. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávní v Praze v roce 2011. Praha: UK v Praze, PedF, 2011,s. 212, ISBN:978-80-7290-519-5.

KODEJŠKA,M. Již v předškolním věku utvářejme hudbou cit a smysl pro krásu. In Poradce ředitelky MŠ, ročník III, č. 8, duben 2013 s. 8-15, ISSN 1804-9745.

KODEJŠKA,M., Slavíková,M., KRÁLOVÁ,E., KOPČÁKOVÁ,S. Teorie a praxe hudební výchovy III. Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávání v Praze v roce 2013. Praha: UK v Praze, PedF, 2014,s. 274, ISBN:978-80-7290-724-3.

KODEJŠKA,M., KRÁLOVÁ,E. Theory and Practice of Music Education in Schools. Praha: UK v Praze, PedF, 2014,s. 125, ISBN:978-80-7290-0.