SYSTÉM HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR A STUDIJNÍ PROGRAMY KATEDRY HUDEBNÍ VÝCHOVY PEDF UK

 

 

Systém výuky hudby v České republice

Hv jako součást komplexního vzdělávacího systému

         ZŠ – I. stupeň (6 – 11 let)

         ZŠ – II. stupeň (11 – 15 let)

         Gymnázia  (4, 6 a 8 letá)

         Střední odborné školy

Paralelní rozvoj soukromé a státní odborné hudební výuky, proměnlivost vztahu těchto dvou sfér.

 

Odborné hudební vzdělávání

 

         ZUŠ

        I. a II. cyklus

         soukromé hudební školství

         hudební gymnázia

         konzervatoře

 

Typy studijních programů na KHv PedF UK v Praze

Mgr. studia

            ZŠ I. stupeň, 4 a 5letý program

            dobíhající programy Hv, Sb, , 5leté

Tři úrovně studijních programů

         Bc.

        Specializace v pedagogice, 3letý program

         Mgr.

        Učitelství pro ZŠ, SŠ (a ZUŠ), 2letý program

         PhD.

        Hudební teorie a pedagogika

 

Magisterský studijní program Učitelství pro I. stupeň ZŠ

         Specializace na zvolenou výchovu (hudební, výtvarná, dramatická, tělesná), Specializace na vyučování cizímu jazyku

 

         Modulový projekt

        Předmětový modul I a II

        Pedagogicko – psychologický modul

        Modul univerzitního základu

        Předmětové didaktiky

        Prohlubující modul

Studium rozděleno do 2 cyklů

Nehudební specializace 78 hodin Hv (52 hodin Hudebně výchovný seminář, 26 hodin Didaktika Hv pro nehudební spec.)

Specializace Hv  533 hodin (52 hodin Hudebně vých. seminář  a 481 hodin předměty hudební specializace)

 

 

 

Specializace Hv, I. stupeň ZŠ

         Pedagogické disciplíny

        Didaktika hudební výchovy

        Hudba pro děti

         Praktické disciplíny

        Hra na nástroj

        Hlasová výchova

        Základy taktování

         Hudebně teoretické disciplíny

        Harmonie

        Hudební formy

        Hudební nástroje

        Hudební psychologie

        Dějiny hudby

        Rozbor skladeb

         Průběžná reflektivní pedagogická praxe

 

Bakalářský a magisterský program na K HV PedF UK v Praze

 

         Akreditace 2007

        1. ročník Bc studia v akademickém roce 2007/08

         Hudební výchova

        Angličtina, Čeština (Němčina, Francouzština...), Sbormistrovství Hra na nástroj, povinnost stabilních kombinací

         Sbormistrovství

         Hra na nástroj

            klavír, housle

 

problematika kombinací

počty hodin, zkoušek, zápočtů, kreditů (momentálně ověřování a proměny v souvislosti s možnostmi realizace akreditovaných plánů)

problematika povinných a povinně volitelných předmětů

 

Bakalářský program Hv

Absolventi nemají kompetence k pedagogické práci

         Univerzitní základ

         Pedagogicko – psychologická příprava

         Hudebně teoretické disciplíny

        Harmonie a základy kontrapunktu

        Hudební formy

        Dějiny hudby

        Hudební estetika a publicistika

        Teorie poslechu, Teorie hlasového projevu

        Komplexní analýza skladeb

         Praktické disciplíny

        Hlasová příprava, Nástrojová příprava

        Intonace a sluchová výchova

        Sborová praxe, Orchestrální praxe

Problematika slučování disciplín, Pravidla akreditace – jedinečnost oboru

 

 

Magisterský program Hv

 

Příprava učitelů Hudební výchovy na ZŠ a SŠ

 

         Univerzitní základ

         Pedagogicko – psychologická příprava

         Didaktika hudební výchovy

         Pedagogická praxe – bloková (2 týdny – 12 hodin na ZŠ, totéž SŠ)

         Praktické disciplíny

        Klavírní improvizace

        Elektronické nástroje

        Hudebně pohybová a dramatická výchova

        Dramatická výchova

         Hudebně – výchovný a integrativní projekt

 

Bakalářský program Hra na nástroj

 

Povinný modul

         Blok nástrojové interpretace

         Blok praktických disciplín (Komorní hra, Improvizace)

         Blok hudebně historický

Povinně volitelný modul

         samostatné nastudování (problematika volných kreditů)

         komorní hudba (problematika povinně volit. předmětů)

         didaktika oboru – úvod, základy...

         interpretační zázemí

 

Časová náročnost oboru, Podíl koncertního vystoupení a bakalářské práce, Podmínky pro studium, Smysl a cíle oboru

     

Magisterský program Hra na nástroj

         Předměty povinné (počty hodin stanovené předpisy pro akreditaci v jednotlivých semestrech - 3,2,1,0)

         Předměty povinně volitelné (3,3,3,2)

 

         Didaktika oboru

         Pedagogická praxe

         Projekt absolventského koncertu a diplomová práce

 

Problematika oborové akreditace

         stanovený počet hodin přímé výuky (220 dohromady v obou typech studia)

         stanovený přesný počet hodin na každý semestr jak pro předměty povinné tak pro předměty povinně volitelné

         stanovený maximální počet zkoušek

         stanovený maximální počet zápočtů (toto zcela narušilo specifický systém oborů – nutnost sdružovat  předměty)

         stanovený přesný počet kreditů na každý semestr, a to jak pro předměty povinné, tak pro předměty povinně volitelné

         pravidla pro udělování kreditů

 

Doktorandská studia

         Hudební teorie a pedagogika

 

         Smysl a cíle doktorandského studia

        zúročení znalostí a dovedností ve prospěch vzdělání, výchovy a komunikace

 

Volba témat dizertačních prací

      1. Témata ve své podstatě pedagogická

      2. Témata hudebně teoretická, vlivem profesního zaměření doktoranda je pedagogický pohled neoddělitelný

      3. Témata hudebně teoretická, z hlediska hudební pedagogiky velmi aktuální

 

Vypracovala doc. MgA Jana Palkovská